Nazwa użytkownika Bądź zawsze zalogowany
Hasło:
Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: ReGuLaMiN  (Przeczytany 46961 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Październik 28, 2007, 18:46:21
Barbie
Pacjentka >>ZERO<< COVID-19
AdmInIsTrAToREq
*****
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wiadomości: 11417


Trawi mnie koronawirus.


Zobacz profil
« : Październik 28, 2007, 18:46:21 »

Czytelniejsza wersja regulaminu tutaj: http://www.sweetbrokacik.pl/index.php?topic=29.0

r3GuL@mIn F0rUmcio $we378R0k@cIk

i. p057@nowI3ni@ 0g0lN3

1. 1. r3j3$7racj@ Na F0RUmcI0 ozN@cZ@ @kc3Pt@cJ3 R3gul@MINU. J35li Ni3 aKc3P7UJ3$z z8i0ru JeG0 z@saD ni3 M@$Z CZ3g0 7U sZukac. PRz3mYsL D08rZe, Czy Chce5z 5i3 7u zar3Je$tR0w@c - p073m ni3 usuwamy k0n7 na ZyczeNi3.
2. ucz357nic7wo N@ FoRuMci0 J357 D08r0W0lN3.
3. m0zn@ p0$i@D@C tyLk0 JeDn0 kon70. MUl7iU$Ing j3$7 K@r@ny 8@neM 73rMiN0wYm lU8 b3z73RMInoWym.
4. adMINi$7racJ@ NI3 0dpoWI@Da z@ 7Re5ci wyR@Z@N3 prZ3z UzY7k0wNIk0W.
5. adMinI$7R@Cj@ ni3 0Dp0wi@D@ Z@ 5zkoDy, Ktor3 M0g@ WyrZ@DZiC INF0RM@cJe z@WaR73 n@ 7ym f0RuMci0.
6. P057Y naru$z@J@c3 r3Gulamin 83d@ u5Uw@n3 z ForUmCi0, N@gmInN3 l@M@nI3 R3guL@minu 5KU7kuJ3 Z@K@z3m PI$@ni@ lu8 8L0kad@ k0N7@ (8aN3M) - w 057@73cZN0$cI z@$ 5k@$oW@nIem k0N7@.
7. @DMINis7RaCJa sw3e78Rok@cIka Z@57Rz3g@ $0bi3 m0Zliw05C Zmi@nY LU8 U$uW@ni@ p0570W 0r@Z aw@7@r0w I $ygN@7uR ni3ZGoDnYch Z CH@r@k73R3m f0RUmCI0, 0R@Z wrecZ@NIu n0wym UZy7k0WNik0M 8r0k@70w3g0 aW@7@rU oR@z P0DPIsu.
8. Uzy7koWnicy Prop@guj@CY n@ f0ruMci0 7r3sCi r@$I570W5ki3, naZi5t0w5KIe, lu8 W iNnY 5po$ob ni3zg0dN3 Z P0l$kim K0D3Ks3m K@rnYM 0R@z Wyr@z@jacY $I3 wulg@rNi3, z0s7@N@ UK@r@ni R@NG@ karN@ Lu8 8@n3m 73rmin0wYM/83Z73Rmin0wYM.

II. p0$t@NowI3Nia szcz3g0l0W3

1. ni3 70LerUj3MY Z@dNYch @w@NtUr, 0bR@z@nIa InNYcH uzY7k0wnik0w I KL07ni. jeZ3lI Kt0$ M@ przy5l0Wiow3 "al3" d0 InNego uzy7k0wnIk@, 0D 73g0 5@ w5Z3Lakie komuniK@7orY, M@il3, pw lu8 wyzn@Cz0Ny d0 7eg0 7eM@7. @wan7URowani3 sI3 n@ F0rUmCI0 83dZi3 k@Ran3 8@nem 73rmIN0WYm lu8 P3LnYm.
2. n@ F0rUmcI0 nI3 M@ Z@KazU pi5ani@ 5l@NGI3M MloDZi3Zowym I 'tr@WK@', prZ3ciwni3 - j357 70 tU MiL3 wIdZI@Ne.
3. s7@r@j 5I3 0 jak n@Jb@rdzi3j r0Z8uD0w@N3 Wyp0wiedZi. p0$tY J3dN0-, DWUWyr@Z0w3 8ed@ k@$0w@ne, a N@Gminn3 Ich p0W7@Rz@Nie k@r@n3 8@n3m 73rMin0wYm. pamI37@j 7@KZ3 0 opCji '3Dy7Uj'; pI5@nie KiLku p0570w P0d rZad J3$7 nI3d0Pu5ZCZaLN3. w przyp@dku pR08l3M0W z 3dYcJ@ Lub usunI3cI3m p0$7a, mozN@ P0PR0$iC 0 p0moc M0d3r@Cj3/@dmInI$7r@cJ3
4. p3Lny 8an 0Zn@cZa 8r@k M0ZliWo5ci P0WR07u n@ f0rumci0.
5. UZy7k0wNik m0z3 ZGLo5iC 5i3 D0 @dMiNI$7r@70r@ Z PR0$8@ C0fnIeCIa b@n@ 73rMin0w3g0 lUb p3ln3g0, jedN@K PR0$8@ t@ Mu$i 8YC $3ns0Wni3 u@rguMen70W@n@ i za@KC3pt0W@na PRz3Z R35z73 'Wladzy'.
6. r08i3nI3 0ff-70PICU w 7em@tacH 83DzI3 UP0MIn@n3 prZ3z 'wladz3' p0pRz3z Pw, @ N@GmiNn3 J3G0 p0wt@rZ@nie k@r@n3 ban3m 73rmIN0WYM Lu8 p3lNYM.
7. gr0ZeNi3 f0RuMCi0 sh@ck0W@ni3M lU8 za$p@M0w@Ni3m j357 K@R@N3 83zwzGledNie 8@N3m p3lNyM. ni3 Ma zmIluj.
8. z@8raNI@ 5I3 K@sowania WpIs0w M0D3r@70row i admInI57r@70R0W Z3 5w0IcH p0570w.

iii. InN3 p0$7an0wI3Ni@

1. n@ F0RumCIo Ni3 Ma zaK@zu R3kL@M0W@Ni@ iNnycH 57roN, f0R i 8l0gow. RekL@móJemYy FyŁoMczNje f OdpOoFjwdNim dzJ@Le http://www.sweetbrokacik.pl/index.php/board,21.0.html
je$LI j3dN@K kt05 Z@R3J357rUj3 $i3 WYlaCZNI3 w c3lU R3KL@my, J3g0 73ma7/lInk d0 57r0ny/p0$7/ Z05t@ni3 U5unI37y w PrZ3ci@Gu 24h. CI@Gle p0w7@rZ@nI3 5i3 t3j $ytu@cjI D0pR0W@DzI Do b@n@ 73RmIn0w3g0 Lu8 p3lN3Go.
2. n@ $w33tbr0K@cik i$7ni3je C3nzURa! 0bcH0dZ3ni3 j3j b3Dzi3 kaR@n3 r@NG@ K@RN@ i/LU8 8@n3M 73rmIN0wYm.
3. r@ngi 5p3cjalN3 pRZYzN@j3 7YLk0 i wYl@cznIe @dmiNis7R@t0R, uzY7K0wNiCy ni3 zgla$Z@j@ 5I3 P0 NI3 $ami.
4. Z k@zdym pyt@ni3m 0Dn0snI3 08sluGi 7echNICzN3j or@z Pr08l3m@Mi z f0ruMcIo KIeRUj 5ie d0 wYZn@cZ0n3G0 D0 7ego c3lu dzi@LU 'K$j3g@ py7Han I o0000dpo0o00W3DzyyY ^^'.
5. z@k@zuJ3 5i3 uzYWanIa t@KI3G0 $@m3G0 @w@7arU c0 aDmiNi57r@70r, m0d3r@t0R Lu8 V.I.p.
6. pamie7@J, z3 niCk j3s7 7w0j@ WizY70WKa, wi3c wy8I3r@j@C go, prz3my$L D0KlaDNi3 czy NiK0go 0n NI3 08razI, nI3 j3s7 wUlGarnY czy 73z Ni3 PR0p@gUj3 7R3$Ci NiezG0dNych Z pR@w3m i7p. z@8r@nia si3 r0WnI3Z stos0wani@ nIck0w 7YPU '@@@' 'yYYy' '@$Dfghj' '1234' 37c. nicKi 0 nied0zW0l0n3J tr35cI 8eD@ zmI3Ni@N3 N@ zg0DNe z ch@r@k73ReM f0RUmCI0. niCK moz3 8yc zmi3NioNY Na pr0$83 uzy7K0Wnik@, j3dnaK 7ylK0 R@z!
7. p0WYZszY puNk7 d07ycZy R0WNi3z @wa7aR0W i sygN@7Ur. Naru5Z@j@Ce $7Ruk7URe f0rUMcio 83d@ u$uW@n3, @ p0n0Wn3 ICH w$7aWI3nI3 83dzie K@r@N3 8l0k@d@ p0k@ZYw@nI@ 3M8l3m@7u (@Wa7@R@) /$ygn@7urY.
8. @K7u@lnI3 3K$p3rYm3n7@lNIe d0573pNa j3$7 M0zliw0sc pI5@ni@ bez r3J3s7r@cJi - w5ZY5tKi3 P0wYzsz3 punKtY, k70r3 d@ 5I3 za$t050W@C D0 WIad0M0$Ci 83z Kon7, p0z057@j@ 8ez zMi@N. W PrzyP@DKU N@gMiNN3G0 l@m@NI@ r3Gul@MInU z r0zNyCh @Dr3$0w IP, M0ZLiw0$c Po570WaNI@ 83Z k0nt@ Zo$7@Nie wyL@CZ0N@.pRzy wy5yL@NIU mu$I5Z pod@c 3-MaiL, @l3 Nie mu$i byC oN pRawdziwY. p@mi37@j j3DNak, Ze M@il 7eN p0z057aNi3 Pu8LIcZNy.

kw3s7I3 nI3 w5PomnIaNe w powyZ$zyM Regul@mIni3 p0dL3g@j@ pRaWU ZdR0w3go R0zs@dku.


@DMiNI$7r@cj@ 5w3e78R0k@cIk@ Z@s7Rzeg@ $o8I3 MozlIw0sC ZMI@Ny p0WYZ$z3G0 R3guL@minu.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 19, 2018, 13:09:53 wysłane przez switi » Zapisane

sPrZeDaM żElE aNtYbAkTeRyJnE i MaSeCzKi tAnIo NiE zA mIlIoNy

PoGuAsZcZ kOtKa DoPóKi nIe uMaR
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2011, Simple Machines
Lover Design By Burak
Strona wygenerowana w 0.381 sekund z 22 zapytaniami.
PustaMiska - akcja charytatywna